Lokalrådet

Årsmøde i Lokalrådet

Tirsdag d. 23. maj 2023 Kl. 19.00 i Dagmar Bio

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af Rådets beretning.
3. Fremlæggelse af Rådets handlingsplan.
4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag. Skal indsendes senest 8 dage før Årsmøde
6. Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 2 borgere til Rådet i ulige årstal, heraf 1 med tilknytning til landbruget.
7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

De udpegede medlemmer af Rådet, vælges for 2 år ad gangen, og skal være udpeget før Årsmødet, ved frafald i løbet af året kan der udpeges en ny repræsentant.

Efter årsmødet vil Susanne Nielsen fortælle om sammenlægning af foreninger i Feldborg.

Susanne Nielsen er 54 år, bosat i en lille landsby Feldborg, der ligger mellem Holstebro og Herning. Hun har været engageret i foreningslivet, siden hun var barn, hvor hun startede med at spille håndbold.

Susanne har været aktiv på håndboldbanen i over 30 år, som spiller, træner og i bestyrelsesarbejde. Hun opdagede ret hurtigt, at det at være en del af foreningsfællesskabet, kunne noget helt særligt.

Susanne flyttede i 2014 fra Vestjylland til Midtjylland og trådte ret hurtigt ind i bestyrelsen i Feldborgs borgerforening. Netop for at lære folk at kende og blive en aktiv del af byens foreningslivet.

I Feldborg Borgerforening, mødte man de samme udfordringer, som så mange andre steder, og valgte derfor i 2019, med DGI som Sparringspartner for processen, at fusionere flere foreninger i byen, til en organisation i fælles-foreningen: Aktiv Feldborg.

Det er denne rejse Susanne, som inspiration til Sdr. Felding, vil fortælle mere om på Lokalrådets Årsmøde

1
1
1
1
Lokalrådet åbner op for flere repræsentanter i rådet
November 6, 2022
På sidste årsmøde i maj 2022, blev vedtægterne justeret, hvorefter alle foreninger i Sdr. Felding, der har mere end 25 medlemmer nu kan udpege et medlem til lokalrådet. Vi er for nuværende 11 medlemmer i lokalrådet, som samles ca. 4 gange om året.
Lokalrådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn, bl.a. ved at være dialogpartner med Herning Kommune og være ….
paraplyorganisation for foreninger, erhverv institutioner og landbrug m.fl.
Vi håber flere foreninger vil tage imod tilbuddet og sende en repræsentant til lokalrådsmøderne.

Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd
Tid:     Tirsdag d. 31. maj 2022 Kl. 19.00
Sted:  Dagmar Bio
Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Fremlæggelse af rådets beretning.
 • Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
 • Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Vedtægtsændringer – forslået af Lokalrådet
 • Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal. På valg er Lars Svane og Mogens Nielsen
 • Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Efter årsmødet vil der være oplæg ved Claus Udbye, hvor han vil fortælle om sit byråds arbejde.
Alle er velkommen

Årsmøde i Lokalrådet onsdag 26.05.21

I beretningen, som omfattede 2 år, da der ikke var afholdt årsmøde sidste år, kom formanden Mogens Nielsen, bl.a. ind på færdiggørelse af  byforskønnelses projektet, hvor der skal laves trafikchikaner med beplantning på centrale gader i byen, der skal laves en træplatform ned til åen i Brugsens have og på Dagmar Bio´s parkeringsplads skal der etableres projektørbelysning med forskellig motiver. Byforskønnelses projektet forventes at blive afsluttet i dette år.
På valg til de borgervalgte medlemmer var Leif Nielsen, som modtog genvalg. Lars Svane og Mogens Nielsen, som skulle have været på valg sidste år har valgt at forsætte et år mere, så der igen i 2022 er to på valg.
Regnskabet viste et overskud på 4.600 Kr. i 2020, hvor det er SdrFelding.dk der fylder mest i regnskabet.
Under evt. blev det bemærket at muren med det flotte maleri på Brugsens parkeringsplads, et par steder er begyndt at smuldre.
Lokalrådet kan godt tænke sig at der bliver nedsat et sti-udvalg, der skal se på muligheder for flere stier og måske broer i Sdr. Felding området.
Der blev gjort opmærksom på at Høgsvig vejen aldrig er blevet asfalteret på det stykke vej der i starten af 00-erne blev lagt uden om en af de gamle kulsøer, som lovet af den oprindelige Åskov Kommune.
Og så blev der efterlyst en ny udviklingsplan for Sdr. Felding, som skal afløse den gamle udviklingsplan 2020, som blev skrevet i 2009.
I lokalrådet sider: Helle Nielsen, Tonny Dam Jensen , Henrik Jensen, Dorthe Viborg, Ditte Jönsson, Paul Pedersen, Claus Udby, Niels Jørgen L. Nielsen Lars Svane, Leif Nielsen og Mogens Nielsen
Der var 12 med til årsmødet.
Læs Lokalrådets beretning her     Referat fra Årsmøde

Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd
Tid: Onsdag d.26. maj 2021 Kl. 19.00
Sted: Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af rådets beretning
3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan
4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 2 borgere til rådet i lige årstal og 1 borger til rådet
i ulige årstal     I år er det Leif Nielsen der er på valg.
7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Alle borgere i Sdr. Felding er velkomne

 

Lokalrådets Årsmøde er aflyst/udsat
September 20, 2020
Efter opfordring fra flere medlemmer af lokalrådet, har vi besluttet at aflyse Årsmødet mandag aften d. 21. september i Dagmar bio.
Det er pga. den forværrede corona-epidemi, vi har besluttet at aflyse/udsætte Årsmødet til et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen formand for Lokalrådet Mogens Nielsen

Indkaldelse til Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd

Tid:       Mandag d. 21. september 2020 kl. 19.30
Sted:     Dagmar Bio

Dagsorden for Årsmødet

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af rådets beretning.
 3. De enkelte rådsmedlemmer fortæller kort om hvad der foregår i deres bagland.
 4. Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
 5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal.
 8. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Lars Svane og Mogens Nielsen er borgervalgte og er på valg i år.

Lars modtager genvalg, mens Mogens ikke modtager valg.

Alle borgere der bor i og omkring Sdr. Felding er velkomne

Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Sdr. Felding og omegn bl.a. ved:

at være den lokale dialogpart med Herning kommune
at være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, institutioner og landbrug m.fl.
at være byens talerør udadtil og indadtil
at arbejde for byforskønnelse og byfornyelse
at synliggøre Sdr. Felding og omegns unikke værdier
at øge områdets tilgængelighed
at gøre Sdr. Felding til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

 

 

Pænt fremmøde til Lokalrådets Årsmøde

Og det blev en rigtig god aften med oplæg og debat, hvor alle de tilstedeværende deltog.
I beretningen kom formanden Mogens Nielsen ind på at lokalrådets fornemmeste opgave er at være et samlingssted, hvor repræsentanter for foreninger, institutioner, landbrug og kommunen m.fl. mødes og orienterer hinanden om hvad der sker i Sdr. Felding området. Læs hele beretningen under her.
Der var også indlæg fra 3 foreninger og 2 udvalg. Carita Jensen fra Borgerforeningen fortalte om deres arbejde med div. arrangementer i byen, og at de med formanden Dorthe Viborg i spidsen bruger en del kræfter på den kommende byforskønnelsesplan, hvor borgerforeningen har afsat 100.000 Kr. projektet.
Den nye formand for Handels- og Håndværkerforeningen Didde Jönsson, fortalte om deres arbejde og at H+H´s bestyrelse nu består af: Didde Jönsson formand, Danjel Eriksen kasser, Hilmar B Gunnarson, Mads Ramskov Hansen og Steffen Andersen.
Tonny Dam Jensen fra hallens bestyrelse kunne fortælle at om at de har fået styr på økonomien, bl.a. ved et markant forøget bloktilskud fra kommunen og fordi hallen har en meget høj belægningsgrad. Også motionscenteret er flittigt brugt. Der er kommet styr på udenomsarealerne og man har fået etableret et korps af grønne hjælpere til at hjælpe med vedligehold af udendørs arealerne.
Poul Pedersen kunne fortælle om det nye arbejde med etablering af en Nationalpark Skjern Å, og at vi i Lokalrådet vil arbejde på at få samlet de byer og områder der indtil videre er udpeget i Herning Kommune til et møde for at koordinerer vores indsats.
Lars Svane fortalte om arbejdet i byforskønnelsesudvalget og fremlagde de planer der er lavet for “Brugsens have” og begrønning af bymidten. Der er afsat 1. mio Kr. til byforskønnelsen, hvoraf en stor del vil blive brugt i “Brugsens have” se mere på dette links

Læs også formandens Årsmøde beretning

 

Rådet består af:

2 medlemmer udpeget af foreninger i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af institutionerne i Sdr. Felding

1 medlem udpeget af Borgerforeningen

1 medlem udpeget af Handels- og Håndværkerforeningen

1 medlem udpeget af landbrugsorganisationer (skal være bosiddende indenfor Lokalrådets område)

1 medlem udpeget af Herning Byråd (bosiddende i Lokalrådets område – ellers som observatør)

2 medlemmer udpeget af og blandt unge under 20 år  Pt. desværre ingen udpeget.

3 medlemmer direkte valgt på årsmødet

1 observatør udpeget af andelsejede forsyningsværker i Sdr.  Felding.

 Der er mulighed for 1-2 observatører fra Stakroge og Sandet